Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurlijk!Doen mbt de Nationaal Park pas – Utrechtse Heuvelrug

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Nationaal Park Pas – Utrechtse Heuvelrug, geïnitieerd door Natuurlijk!Doen. De Nationaal Park Pas – Utrechtse Heuvelrug wordt uitgegeven door Natuurlijk!Doen, een programma van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gevestigd te Scherpenzeel en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Begrippen

NPP: Nationaal Park Pas – Utrechtse Heuvelrug
Natuurlijk!Doen: het programma waarmee de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een groene economie wil bevorderen die meerwaarde biedt aan het Nationaal Park, de recreatie-ondernemers en de recreanten. De NPP is één van de middelen daarvoor.
Sites: de website www.nationaalparkpas.nl, de website http://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/Bezoekersinformatie/Natuurlijk%21Doen-Nationaal-Park-Pas en daaraan gekoppelde (sub)domeinen. Pashouder: degene op wiens naam de NPP geregistreerd staat.
Pas-acceptanten: ondernemers in en rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug waar op vertoon van de NPP korting wordt berekend op (een deel van) het door de pashouder te betalen bedrag. Pas-acceptanten zijn zichtbaar op de site en hebben een herkenbare deursticker waarop de NPP is afgebeeld.

Instemming

De pashouder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden op het moment van aanvragen van de NPP of op de site. Door het aanvragen van de NPP heeft de pashouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden NPP

Op vertoon van de NPP krijgt de pashouder korting bij de pas-acceptanten. De aangeboden kortingen zijn voor de pashouder geheel vrijblijvend. Natuurlijk!Doen kan aan de kortingen voorwaarden verbinden. Natuurlijk!Doen zal bij het retourneren van een aankoopbedrag van een NNP, een op grond van de NPP genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de pashouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de NPP is Natuurlijk!Doen gerechtigd een aan de NPP gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de pashouder terug te vorderen. Over een aanbetaling ontvangt de pashouder (nog) geen voordeel; het voordeel wordt toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop.

Het aanvragen van de NPP

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een NPP aanvragen bij/via de site. Een aanvraag via de site wordt door Natuurlijk!Doen beoordeeld. De aanvraag kan, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag en ontvangst van de betaling van de NPP (€ 25) wordt de NPP en het daaraan gekoppelde nummer binnen 2 weken verstrekt en kan deze, na het invullen van de naam van de pashouder, direct gebruikt worden.

Eigendom van de NPP

De NPP blijft eigendom van Natuurlijk!Doen. De NPP is persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de pashouder. Natuurlijk!Doen kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen of het hieraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken. Indien de pashouder de deelname aan het NPP-programma beëindigt, dient deze zijn NPP op een door Natuurlijk!Doen te bepalen plaats in te leveren indien de geldigheidsduur nog niet verstreken is. Er vindt geen restitutie plaats.

Wijziging en beëindiging van de NPP en het programma Natuurlijk!Doen

Natuurlijk!Doen behoudt zich het recht voor om de aan de NPP verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Natuurlijk!Doen behoudt zich tevens het recht voor het NPP-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt via de sites en/of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van Natuurlijk!Doen wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de pashouder bij het aanvragen van de NPP verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het NPP-gegevensbestand waarvan Natuurlijk!Doen de houder is. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Natuurlijk!Doen kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van pashouders over extra voordelen. Natuurlijk!Doen kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Natuurlijk!Doen (mede)houder is, waaronder gegevens over gebruik van de site. Persoonsgegevens worden door Natuurlijk!Doen nimmer aan derden verstrekt, tenzij Natuurlijk!Doen daartoe wettelijk verplicht is. Natuurlijk!Doen kan de pashouder over de NPP persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van de bij Natuurlijk!Doen geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de pashouder wijzigen, de pashouder geen informatie over de voordelen van de NPP meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het NPP-programma wenst te beëindigen, kan de pashouder dit melden per e-mail: info@nationaalparkpas.nl of via de link onderaan de periodiek verstuurde nieuwsbrieven.

Aansprakelijkheid

Natuurlijk!Doen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de NPP, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de NPP. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Natuurlijk!Doen niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de NPP. Bovendien is Natuurlijk!Doen niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de NPP. Natuurlijk!Doen streeft ernaar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

Slotbepalingen

Natuurlijk!Doen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op www.nationaalparkpas.nl vermeld. Door gebruik te maken van de NPP na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de pashouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden NPP. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.